Calisthenics Cali Klubben Kropsvægtstræning Træning Holdtræning Instruktør Personlig træner København logo
Calisthenics Cali Klubben Kropsvægtstræning Træning Holdtræning Instruktør Personlig træner København logo

Medlems- og handelsbetingelser

Spørgsmål henvises til info@caliklubben.dk

Dansk

1. Medlemskab
Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Cali Klubben, cvr.nr. 42789437, eller de dertil knyttede selskaber (herefter ”Cali Klubben”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til Cali Klubben på info@caliklubben.dk eller selv rettes igennem medlemsadgangen i medlemsportalen.

Medlemskabet giver adgang til at træne det som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen.

1.1 Centerets adgang
Du skal altid benytte medlemschip (fysisk) for at få adgang til centret ved tilmelding af et abonnement vi har. Om det er fri træning eller hold træning.

Mister du chippen og skal have et nyt koster det 100,-kr at få et nyt.

Medlemskabet og Medlemschippen er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Misbrug er en overtrædelse af disse regler. Kun medlemmer har adgang til træningsarealerne, og det er ikke tilladt at lukke andre ind i centret.

Adgang til centeret for ikke-medlemmer kan kun ske med tilladelse fra centerets personale f.eks. i forbindelse med åbent hus og andre events eller ved køb af ''Drop-in''.

1.3 Holdtræning og regler for tilmelding.
Vores hold tilmeldingssystem er i samarbejde ''YOGO''.

Du vil ved din indmeldelse skulle registrere et login, som du i fremtiden skal bruge for at kunne logge ind og tilmelde dig vores hold og fri træningstider.

Eftermiddag/Aftenhold Tilmeldingsfrist
Du kan tilmelde dig på et hold helt op til holdets start.

Aflyst hold: 1,5 Timer før holdets start vil holdene på dagen blive aflyst, hvis holdet kun har 1 tilmeldt. Du vil få en mail-notifikations hvis holdet bliver aflyst. Dvs. at der SKAL være minimum 2 tilmeldte for at holdet bliver afholdt.
Derfor er det vigtigt at få tilmeldt holdet som man ønsker at komme til i god tid.

Morgenhold Tilmeldingsfrist
Du kan tilmelde dig på morgenhold helt op til holdets start.

Aflyst hold: Kl 20.00 dagen før holdets start blive aflyst, hvis holdet kun har 1 tilmeldt. Du vil få en mail-notifikations hvis holdet bliver aflyst. Dvs. at der SKAL være minimum 2 tilmeldte for at holdet bliver afholdt.
Derfor er det vigtigt at få tilmeldt holdet som man ønsker at komme til i god tid.

Alle medlemmer med abonnementet ’’Hold’’ og ikke har tilmeldt et hold, har stadig muligheden for at deltage på holdet så længe holdet ikke er fyldt, og medlemmet kommer til tiden. Ellers er det først til mølle-princippet.
Dem som har tilmeldt sig på holdet har reserveret deres plads.

Afmeldingsfrist
Alt afmelding af tilmeldte hold skal ske op til 1,5 timer før holdstart. Dukker medlemmet af det tilmeldte hold ikke op, vil der automatisk blive lagt et nul tolerance udeblivelsesgebyr på 30 DKK.
Ved morgenhold skal afmelding ske kl. 20.00 dagen før holdets start.

For sen afmeldingsfristAfmelder du holdet indenfor 1,5 timer før holdstart, vil der automatisk blive lagt et nul tolerance udeblivelsesgebyr på 30 DKK.

Check-in
Det er medlemmets eget ansvar at få husket at checke ind før holdets start. Glemmer medlemmet at checke-in vil det blive talt som udeblivelsesgebyr på 30 DKK.
Check-in skal gøres på vores opsatte check-in stander eller ved holdtimens start af instruktøren
Efter de 10 min vil dørene blive lukket og check-in funktionen slukket..
Oplever du problemer med Tilmelding/Afmelding, kontakt os venligst over telefon eller e-mail info@caliklubben.dk.

2. Klippekort.

Klippekort skal bruges inden for 6 måneder. Kortet bliver aktiveret den dato du køber det.

Er du forhindret i at komme til en klasse skal du huske at afmelde dig senest 1,5 timer før klassens start. Ellers trækker vi automatisk et klip fra dit kort. Du afmelder dig selv via din profil.

Klippekortet er personligt, og du kan derfor ikke dele det med andre.

3. Ændringer
Cali Klubben forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på Cali Klubbens hjemmeside www.caliklubben.dk eller mail.

4. Varighed
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til punkt 10.

5. System
Som medlem af Cali Klubben vil du få adgang til vores medlemsportal, som er i samarbejde med YOGO, herigennem vil du kunne opdatere betalingskort, tilmelde dig hold og meget mere. 

6. Betaling
Betaling for bestilling sker så snart medlemskabet påbegyndes. Så snart medlemskabet påbegyndes, dvs ved indmeldelse, har medlemmet registreret sig og betalt for sit medlemskab kan medlemmet booket hold, modtage medlemskabchip. De oplysninger, du indtaster ved brug af betalingskort, sendes direkte til Reepay i krypteret form, dvs. det kun er Reepay, som kan læse disse oplysninger. Cali Klubben.dk eller YOGO ikke har adgang til disse.

Alle priser er opgivet i DKK.

Caliklubben.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Såfremt betydelige ændringer sker, vil dette blive oplyst ved at blive sendt en mail til medlemmet. Det påhviler medlemmet at holde sig ajour herom. Caliklubben.dk trækker automatisk via Reepay den månedlige afgift fra dit kreditkort. Efter køb kan købet ikke fortrydes.

Vi refunderer ikke ved oprettelsen af et medlemskab, forløb, personlig træning eller workshop i Cali Klubben. 

7. For sen betaling.
Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Cali Klubben ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder Cali Klubben sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgang spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos Cali Klubben, indtil betaling af Cali Klubben’s tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte Cali Klubben’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

8. Prisændringer
Prisændringer annonceres på hjemmesiden/mail senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i punkt 10.

9. Beroperioder.
Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved bero periodens start angives start- og slutdato for bero perioden. Bero Perioden skal sendes til info@caliklubben.dk. For hver beroperiode betales et gebyr på 100 DKK. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.
Du kan kun sætte i bero fra d. 1 i måneden og beroophævning kan skal når som helst i måneden. Du vil så blive faktureret hvad der svarer til resterende dage efter beroen ophæves. 

10. Opsigelse af medlemskaber.
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse.

Opsigelse af medlemskab kan gøres blot ved at sende en mail til info@caliklubben.dk med besked om opsigelse, samt navn email. Forudbetalte beløb refunderes ikke.

11. Personlig træning
Ved køb af personlig træning gælder opsigelsespolitikken ''Punkt 10. Opsigelse af medlemsskaber'' IKKE. Ønsker du ikke at fortsætte personlig træning længere skal du sende en mail til info@caliklubben.dk med besked om opsigelse af abonnementet personlig træning. Forudbetalte beløb refunderes ikke.

Personlig træning uden Cali Klubbens tilladelse:
At yde personlig træning med kommercielt øjemed i Cali Klubbens's lokaler uden forudgående aftale med Cali Klubben, vil medføre bortvisning med øjeblikkelig kraft.

12. Dyr.
Det er ikke tilladt at medbringe dyr i centeret. Eneste undtagelse er førerhunde og servicehunde, der skal bære synlig og godkendt service vest.

13. Musik.
Du må ikke spille musik via medbragte separate højttalere eller på din telefon.

Følg anvisninger fra personalet. Følg personale mundtlige anvisninger, hvis der brug for der bliver skruet ned.

14. Udstyr.
Vores udstyr skal behandles med respekt som hvis det var dit eget.

Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt, før du slipper dem.

Husk at rydde alt løst udstyr op, efter du har brugt det. Så bliver alle glade.

15. Private genstande og opbevaring.
Skabe/reoler er ikke personlige og skal tømmes efter endt træning.

Opbevaring og henstilling er på eget ansvar.

Tasker, jakker og lignende hører til garderoben i receptionen og må ikke medbringes rundt i centeret.

Cali Klubben påtager sig ikke noget ansvar for de ting som opbevares i skabe/reoler.

16. Handelsbetingelser/Fortrydelsesret indenfor køb af vores produkter (Som ikke er medlemskaber)

Kan læses direkte her: Handelsebetingelse/Fortrydelsesret

English

1. Membership
The membership is an agreement between the member and Cali Club, VAT no. 42789437, or its affiliated companies (hereinafter "Cali Klubben"). A membership is personal and cannot be used by anyone other than the member. Changes in personal data such as name, address, email, phone number, bank, account number, etc., must be immediately reported to Cali Club at info@caliklubben.dk or corrected by the member through the member access in the member portal.
The membership grants access to training facilities associated with the specific membership. The membership allows training during the time slots associated with the specific membership. All memberships are ongoing and thus bound by the notice period.

1.1 Access to the Center
You must always use a membership chip (physical) to access the center when subscribing to any of our memberships, whether it's open training or group training.

If you lose the chip and need a new one, it costs 100 DKK to get a replacement.

The membership and the membership chip are personal and may not be used by anyone other than the member. Misuse is a violation of these rules. Only members have access to the training areas, and it is not permitted to let others into the center.

Access to the center for non-members can only occur with permission from the center's staff, e.g., in connection with open house and other events or by purchasing a 'Drop-in'.

1.3 Group Training and Registration Rules
Our group registration system is in collaboration with "YOGO".

Upon your member registration, you must register a login, which you will use in the future to log in and sign up for our group sessions and open training times.

Afternoon/Evening Classes Registration Deadline
You can sign up for a class right up until the class starts.

Canceled class: 1,5 hours before the class start, the classes of the day will be canceled if only 1 person has signed up. You will receive an email notification if the class is canceled. This means that there MUST be at least 2 registered for the class to be held.
Therefore, it is important to sign up for the class you want to attend in good time.

Morning Classes Registration Deadline
You can sign up for morning classes right up until the class starts.

Canceled class: At 8:00 PM the day before the class start, it will be canceled if only 1 person has signed up. You will receive an email notification if the class is canceled. This means that there MUST be at least 2 registered for the class to be held.
Therefore, it is important to sign up for the class you want to attend in good time.

All members with the 'Group' subscription who have not signed up for a class still have the opportunity to participate in the class as long as it is not full, and the member arrives on time. Otherwise, it is a first-come, first-served principle.
Those who have registered for the class have reserved their spot.

Cancellation Deadline
All cancellations of registered classes must be made up to 1,5 hours before the class starts. If a member does not show up for the registered class, a zero-tolerance no-show fee of 30 DKK will be automatically applied.
For morning classes, cancellation must be made by 8:00 PM the day before the class starts.

Too late cacellation deadline.
All cancellations within the 1,5 hours before the class starts, there will still be a zero-tolerance no-show fee of 30 DKK will be automatically applied

Check-in
It is the member's own responsibility to remember to check in before the class starts. If a member forgets to check in, it will be counted as a no-show fee of 30 DKK.Check-in must be done at our set-up check-in kiosk or at the instructor of the beginning of class.After 10 minutes, the doors will be closed, and the check-in function turned off.If you experience problems with Registration/Cancellation, please contact us by phone or email at info@caliklubben.dk.

2. Punch Cards

Punch cards must be used within 6 months. The card will be activated on the date of purchase.

If you are unable to attend a class, remember to cancel at least 1,5 hours before the class's start time. Otherwise, we will automatically deduct a punch from your card. You can cancel through your profile.

The punch card is personal, and therefore, it cannot be shared with others

3. Changes
Cali Club reserves the right to make changes to offerings, opening hours, and terms and conditions. Changes can take effect no earlier than 2 weeks after they have been announced on Cali Club's website www.caliklubben.dk or by email.

4. Duration
A membership is ongoing and continues until it is terminated according to section 10.

5. System
As a member of Cali Club, you will have access to our member portal, which is in collaboration with YOGO. Through this, you will be able to update payment cards, sign up for classes, and much more.

6. Payment
Payment for the order occurs as soon as the membership begins. As soon as the membership begins, i.e., upon registration, the member has registered and paid for their membership and can book classes, receive a membership chip. The information you enter when using a payment card is sent directly to Reepay in encrypted form, meaning only Reepay can read this information. Cali Club.dk or YOGO does not have access to these.

All prices are stated in DKK.

Cali Club.dk reserves the right to continuously change the current business conditions. If significant changes occur, this will be informed by sending an email to the member. It is the member's responsibility to stay updated on this. Cali Club.dk automatically withdraws the monthly fee from your credit card via Reepay. After purchase, the purchase cannot be canceled.

We do not refund for the establishment of a membership, course, personal training, or workshop at Cali Club.

7. Late Payment
If the ongoing payment is not made on time, a reminder letter will be sent to the member, and a reminder fee of 100 DKK will be charged, with interest accruing at 2% per commenced month. If the member does not pay within 10 days after the due date, Cali Club has the right to terminate the membership without further notice. In addition, Cali Club reserves the right to charge the amount for the remaining part of the relevant payment period. The member's access will be blocked, and the member will be excluded from all forms of training at Cali Club until payment of Cali Club's receivable is made, after which the member is again entitled to use Cali Club's facilities until the end of the relevant payment period.

8. Price Changes
Price changes are announced on the website/email no later than 2 weeks before the price changes take effect. The member is responsible for staying updated on this. If the member thereafter does not wish to maintain their membership due to the price changes, the member is entitled to terminate their membership according to the procedure in section 10.

9. Suspension Periods
The membership can be suspended for a minimum of 1 month and a maximum of 6 months. The start and end dates of the suspension period must be specified at the beginning of the suspension period. The suspension period must be sent to info@caliklubben.dk. A fee of 100 DKK is charged for each suspension period. It is not possible to suspend a membership during a cancellation period, and any suspension will be canceled if the membership is terminated.
You can only suspend from the 1st of the month, and the suspension can be lifted at any time during the month. You will then be billed for the remaining days after the suspension is lifted.

10. Termination of Memberships
Memberships can be terminated at any time with a notice period of the current month + 1 month, unless otherwise stated at registration.

Termination of membership can simply be done by sending an email to info@caliklubben.dk with a notice of termination, as well as the name and email. Prepaid amounts are not refunded.

11. Personal Training
For the purchase of personal training, the termination policy "Section 10. Termination of Memberships" does NOT apply. If you no longer wish to continue personal training, you must send an email to info@caliklubben.dk with a notice of termination of the personal training subscription. Prepaid amounts are not refunded.
Personal Training without Cali Club's Permission

Providing personal training for commercial purposes in Cali Club's premises without prior agreement with Cali Club will result in immediate expulsion.

12. Animals
It is not allowed to bring animals into the center. The only exception is guide dogs and service dogs, which must wear a visible and approved service vest.

13. Music
You may not play music through brought separate speakers or on your phone.

Follow instructions from the staff. Follow verbal instructions from the staff if there is a need to turn down the volume.

14. Equipment
Our equipment must be treated with respect as if it were your own.
Dumbbells and bars must make contact with the floor before you release them.

Remember to clean up all loose equipment after you have used it. That makes everyone happy.

15. Personal Items and Storage
Lockers/shelves are not personal and must be emptied after training.
Storage and placement are at your own risk.

Bags, jackets, and similar items belong in the wardrobe in the reception and must not be brought around the center.

Cali Club assumes no responsibility for the items stored in lockers/shelves.

16. Terms and conditions/Right of cancellation within the purchase of our products (which are not memberships)

Can be read here: Terms and conditions/cancellation
Calisthenics Cali Klubben Kropsvægtstræning Træning Holdtræning Instruktør Personlig træner København logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram